UBYTOVACÍ ŘÁD

UBYTOVACÍ ŘÁD
Penzionu Pohoda

Malá Morávka 

(dále také jen „penzion“)

provozovaného:

B. Albrechtová

IČO: 74655744

DIČ: CZ74655744

se sídlem: Malá Morávka 58

 

Podmínky uzavření smlouvy o ubytování
Ubytování hostů v penzionu Pohoda se uskutečňuje na základě smlouvy o ubytování uzavřené podle ustanovení § 2326 a následujících zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, na jejímž základě penzion Pohoda (dále jen „ubytovatel“) poskytuje ubytovanému přechodné ubytování na ujednanou dobu nebo na dobu vyplývající z účelu ubytování v zařízení k tomu určeném a ubytovaný (dále také jen „host“) se zavazuje zaplatit ubytovateli za ubytování a za služby s ním spojené ve lhůtě stanovené tímto ubytovacím řádem (dále také jen „smlouva“).
Smlouva o ubytování je uzavřena vždy písemně. K dodržení požadavku formy postačí alespoň písemné potvrzení objednávky rezervace či vyplnění registrační karty
Práva a povinnosti smluvních stran výslovně neupravená smlouvou o ubytování jsou upraveny tímto ubytovacím řádem a ceníkem služeb ubytovatele. Stanoví-li ubytovací smlouva něco jiného než tento ubytovací řád a/nebo ceník ubytovatele, použije se ubytovací smlouva.
Pokud ubytovaný nedodrží povinnosti vyplývající ze smlouvy o ubytování a k ní přiloženého ubytovacího řádu a/nebo ceníku ubytovatele nebo jiným způsobem porušuje dobré mravy v penzionu (dále jen „pochybení“), je ubytovatel oprávněn smlouvu o ubytování před uplynutím ujednané doby vypovědět, a to i bez výpovědní doby, byl-li host na své pochybení ze strany penzionu upozorněn postupem dle ustanovení §2331 občanského zákoníku.
Uzavření smlouvy, rezervace
Ubytovaný je povinen provést objednávku ubytování u ubytovatele v písemné formě, popř. provést rezervaci telefonicky a tuto následně u ubytovatele písemně potvrdit. Písemnou rezervací resp. potvrzením telefonické rezervace dle předchozí věty, se rozumí objednávka učiněná prostřednictvím rezervačního formuláře, emailem na adresu ubytovatele nebo poštou zasílanou na adresu penzionu a/nebo provozovatele uvedenou v záhlaví tohoto ubytovacího řádu.
Jakmile ubytovatel obdrží od hosta objednávku v písemné formě nebo písemné potvrzení rezervace, vystaví hostovi zálohovou fakturu na zálohu znějící na výši 30% z předpokládané ceny ubytování, kterou zašle hostovi na adresu uvedenou hostem v objednávce dle bodu 2.1 tohoto článku. Ubytovaný je povinen zálohu uhradit ve lhůtě a dle podmínek uvedených v zálohové faktuře. Záloha není vyžadována pouze v případě pobytů rezervovaných sedm a méně kalendářních dnů před požadovaným dnem nástupu k ubytování. V takovém případě probíhá úhrada ceny ubytování v plné výši v okamžiku ukončení ubytování/nástupu k ubytování.
K uzavření ubytovací smlouvy dochází okamžikem doručení písemné objednávky nebo písemného potvrzení rezervace ubytovateli nebo vyplněním registrační karty hosta.
 

Zrušení rezervace, odstoupení od smlouvy před nastoupením k ubytování, nedostavení se k čerpání ubytování
Neuhradí-li host zálohu dle čl. I. odst. 2.2 řádně a/nebo včas, rezervace ubytování se uplynutím lhůty splatnosti zálohové faktury ruší.
Host je oprávněn odstoupit od smlouvy o ubytování přede dnem nástupu k ubytování, a to i bez udání důvodu. Host je povinen doručit ubytovateli písemné oznámení o odstoupení od smlouvy. Ubytovatel je v takovém případě oprávněn účtovat hostovi storno poplatek, jehož výše bude vypočtena z výše objednaných služeb, přičemž sazba storno poplatku bude stanovena takto:
Okamžik doručení odstoupení ubytovateli (v kalendářních dnech)
Sazba storno poplatku (v %)

Pokud host zruší pobyt:

7 – 0 dnů před příjezdem – poplatek 100 % z ceny ubytování

14 – 7 dnů před příjezdem – poplatek 75 % z ceny ubytování

21 – 14 dnů před příjezdem – poplatek 50 % z ceny ubytování

31 – 21 dnů před příjezdem – poplatek 25 % z ceny ubytování

V případě mimořádných nabídek mohou být storno poplatky upraveny, aktuální podmínky k jednotlivým akcím v recepci penzionu.
V případě, že se host nedostaví k čerpání ubytování do 24 hodin po sjednaném nástupu k ubytování, je ubytovatel oprávněn odstoupit od smlouvy o ubytování a současně je oprávněn účtovat hostovi storno poplatek ve výši 100 % ceny pobytu. Toto neplatí v případě, že zákazník o pozdějším nástupu na pobyt ubytovatele s předstihem, ne však později než 1 den před plánovaným nástupem k ubytování, telefonicky nebo písemně upozorní. Na formu upozornění se přiměřeně užijí podmínky stanovené v čl. 2. odst. 2.1 tohoto ubytovacího řádu
 

Příjezd do penzionu
Ubytovaný ohlásí svůj příjezd na recepci penzionu pověřenému pracovníkovi.
Na recepci předloží host svůj občanský průkaz, případně cestovní pas, resp. jiný doklad své totožnosti (např. povolení k pobytu), podle něhož ověří pověřený pracovník ubytovatele totožnost hosta. Správnost svých osobních údajů a dobu pobytu stvrdí host podpisem na registrační kartě.
Není-li sjednáno jinak, ubytovávání přijíždějících hostů probíhá v době od 16:00 do 22:00.
Při nástupu k ubytování host uhradí částku představující doplatek ceny za ubytování, tj. sjednanou cenu za ubytování poníženou o uhrazenou zálohu dle čl. 2. odst. 2.2 ubytovacího řádu. Po zaplacení doplatku ceny za ubytování vystaví ubytovatel hostovi daňový doklad potvrzující zaplacení celého pobytu. Ustanovení poslední věty čl. 2. odst. 2.2 tím není dotčeno, v takovém případě vystaví ubytovatel hostovi daňový doklad potvrzující zaplacení celého pobytu. Při nástupu k ubytování je ubytovatel oprávněn na hostovi vyžadovat předložení platební či kreditní karty jako garanci platby až do výše 100 % předpokládané ceny za ubytování, ze které je ubytovatel po skončení ubytování oprávněn provést autorizaci platby odpovídající částce pokrývající skutečnou cenu za ubytování a ostatní náklady s ubytováním spojené, a to případně bez přítomnosti hosta (off-line), k čemuž host tím, že poskytne svou platební či kreditní kartu, dává svůj souhlas.
Pověřený pracovník recepce seznámí hosta s ubytovacím řádem, a to nejpozději ke dni nástupu hosta k ubytování.
Počet osob na pokoji odpovídá počtu osob přihlášených k ubytování. Ubytovaný se zavazuje oznámit jejich přesný počet při přihlášení.
Doba ubytování je dohodnuta nejpozději při ubytování hosta a je zaznamenána v ubytovací knize či na registrační kartě. Doba ubytování může být prodloužena pouze se souhlasem ubytovatele a musí být podložena zápisem v ubytovací knize či na registrační kartě.
Ubytovaný tímto uděluje souhlas ubytovateli se zpracováním a uchováním svých osobních údajů, v rozsahu poskytnutých údajů, a to za účelem poskytnutí ubytování a evidence hostů ve smyslu zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích a zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů. Bližší povinnosti hosta a ubytovatele ohledně vedení evidenční knihy, resp. domovní knihy jsou stanoveny shora uvedenými právními předpisy.
5. Obecná pravidla ubytování

Host má právo užívat prostor vyhrazený mu k ubytování, jakož i společné prostory penzionu a využívat služby s ubytováním spojené.
Při nástupu do ubytování obdrží host magnetickou či čipovou kartu, od pokoje i vstupu do penzionu (dále společně jen „klíče“). Host je povinen předejít ztrátě, zničení, poškození těchto klíčů, jakož i zpřístupnění klíčů třetím osobám, které nejsou přímým účastníkem příslušné smlouvy o ubytování, sjednané mezi hostem a ubytovatelem. Případné sankce za ztrátu, zničení, poškození jakož i zpřístupnění klíčů dle předchozí věty jsou upraveny v ubytovací smlouvě.
Host je povinen:
seznámit se s ubytovacím řádem a dodržovat jej;
uhradit cenu za ubytování dle platného ceníku;
řádně užívat prostory určení k ubytování, udržovat pořádek a čistotu ve všech prostorách určených k ubytování;
zajistit dodržování čistoty v prostorách určených k ubytování;
chránit vybavení zařízení v prostorách určených k ubytování proti poškození;
bezodkladně oznámit poškození nebo škodu, kterou host nebo osoby s ním ubytované v prostorách hotelu/penzionu způsobil(y);
v době od 22:00 hod. do 07:00 hod. se chovat způsobem, aby nerušil ostatní osoby nadměrným hlukem;
při odchodu z pokoje uzavřít v pokoji vodovodní uzávěry, zhasnout světla, vypnout elektrické spotřebiče, které se v době nepřítomnosti hosta neužívají, a uzavřít okna;
při odchodu z penzionu odevzdat klíč od pokoje na recepci
Host nesmí bez souhlasu ubytovatele:
provádět podstatné změny v prostorách určených k ubytování (stěhovat nábytek, přemisťovat vybavení apod.);
odnášet jakékoli vybavení a zařízení z prostor určených k ubytování;
používat v prostorách určených k ubytování vlastní spotřebiče vyjma malých spotřebičů používaných hostem pro osobní hygienu a kancelářskou práci;
přenechat prostory určené k ubytování jiné osobě;
přijímat návštěvy v prostorách určených k ubytování; návštěvy musí být řádně zapsány do knihy návštěv či ohlášené pracovníku recepce a jsou možné pouze v době od 7:00 do 22:00 hod se souhlasem ubytovatele; návštěvy mohou hosté přijímat jen ve společných prostorách penzionu;
uvádět adresu domu s prostory určenými k ubytování jako místo svého podnikání;
mít v prostorách penzionu zvířata. 
Host dále v prostorách určených k ubytování nesmí:
nosit zbraň, střelivo a výbušniny nebo je jinak přechovávat ve stavu umožňujícím jejich okamžité použití;
držet, vyrábět nebo přechovávat omamné nebo psychotropní látky nebo jedy, nejde-li o léčiva, jejichž užívání bylo hostu předepsáno lékařem;
kouřit; to neplatí v případě prostor vyhrazených ke kouření a viditelně označených příslušným symbolem;
používat otevřený oheň
Odpovědnost ubytovatele za věci ubytovaného
Pokud host požádá, převezme od něj ubytovatel do úschovy peněžní prostředky, klenoty nebo jiné cennosti. Hotel má právo vzetí věcí do úschovy odmítnout, pokud jde o věci nebezpečné nebo hodnotou a rozsahem pro ubytovací zařízení neúměrné. Jedná se zejména o peněžní prostředky či věci (např. klenoty a jiné cennosti), jejichž hodnota přesahuje částku xxxx Kč
Ubytovatel požaduje, aby mu věci do úschovy byly předány v uzavřené nebo zapečetěné schránce.
Žádost o náhradu škody způsobené na věcech ubytovaného lze oznámit pouze do 15 dnů po zjištění poškození. Škoda nebude uhrazena, způsobil-li poškození věci sám host nebo osoba, která ho doprovází.
Pokud host zanechá své věci na pokoji po skončení pobytu a není ubytování uhrazeno, odstěhuje ubytovatel věci hosta z pokoje a uskladní je na bezpečném místě tak, aby zabránil jejich poškození. Po uhrazení dluhu na ubytování vydá ubytovatel uskladněné věci hostovi.
Bezpečnost, odpovědnost hosta za způsobenou škodu
Host je povinen se seznámit s bezpečnostními pravidly a evakuačním plánem v případě požáru. Tento plán nalezne v každém hotelovém pokoji a k nahlédnutí u příslušného pracovníka na recepci
Host si při svém konání počíná tak, aby nedošlo k nedůvodné újmě na svobodě, životě, zdraví nebo vlastnictví jiného.
Způsobí-li host svým jednáním na majetku ubytovatele škodu, je povinen vzniklou škodu ubytovateli uhradit.
Odpovědnost ubytovatele za škodu na odložených věcech se řídí ust. § 2945 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
Odpovědnost ubytovatele za škodu na vnesených věcech je omezena 100násobkem ceny ubytování za jeden den. V ostatním se řídí ust. § 2946 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
Ubytovatel neprovozuje hlídané parkoviště a neodpovídá tak za škodu způsobenou na dopravních prostředcích a věcech v nich ponechaných, nebude-li výslovně ubytovatelem prohlášené, že takové věci převzal do své úschovy.
Odjezd z hotelu
Ubytovaný je povinen opustit pokoj, kde je ubytován, do 10:00 hodin.
Host uzamkne pokoj a zanechá klíče na recepci penzionu, pokud není domluveno jinak.
Informace o nakládání s osobními údaji
Penzion zpracovává osobní údaje v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecné nařízení o ochraně osobních údajů
Za účelem ubytování jsou zpracovávány tyto osobní údaje/kategorie osobních údajů: jméno, příjmení, datum narození, adresa, email, telefon, číslo a typ dokladu, a to na základě dotazníku vyplněného hostem.
Osobní údaje bude penzion zpracovávat manuálně i automatizovaně přímo prostřednictvím svých k tomu pověřených zaměstnanců a dále prostřednictvím zpracovatelů pověřených penzionem na základě smluv o zpracování osobních údajů.
Seznam subjektů/kategorií příjemců, kterým můžou být osobní hosta údaje zpřístupněny, naleznete na recepci penzionu.
Osobní údaje bude penzion zpracovávat po dobu 1 roku.
Host má právo přístupu ke svým osobním údajům zpracovávaných penzionem, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a právo vznést námitku proti zpracování.
Host má dále právo získat od penzionu osobní údaje, které se hosta týkají a jež subjekt údajů penzion poskytnul. Penzion na základě žádosti hosta poskytne subjektu údajů údaje bez zbytečného odkladu ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu nebo je na žádost hosta poskytne jinému jednoznačně určenému správci. Toto právo se nevztahuje na osobní údaje, které nejsou zpracovávány automatizovaně.
Domnívá-li se host, že dochází k neoprávněnému zpracování jeho osobních údajů, může se obrátit se stížností na dozorový orgán, kterým je pro území České republiky Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).
Správcem osobních údajů je Pension Pohoda. a pověřenou osobou je stanovena paní Albrechtová.
 

PROVOZNÍ ŘÁD SPORTOVNÍHO HŘIŠTĚ  (volejbalové hřiště)
Provozní pokyny pro uživatele sportovního hřiště: Využívání hřiště je možné pouze ke sportovním účelům. Při užívání hřiště je každý povinen dodržovat čistotu a pořádek, řídit se vyvěšenými pokyny nebo pokyny správce. Každý je povinen dbát na bezpečnost svou i dalších uživatelů hřiště. Děti do 6 let musí být na hřišti v doprovodu svého zákonného zástupce či jiné osoby starší 18 let. Jakékoli poškození sportovního hřiště je nutné ihned ohlásit správci. Na sportovním hřišti je zakázáno: Poškozovat a ničit povrch hřiště. Je zakázán vjezd na povrch hřiště na kole, skateboardu či kolečkových bruslích. Dělat zbytečný hluk. Ponechávat na místě odpadky. Je zakázáno odhazování žvýkaček na povrch hřiště. Kouření a manipulace s otevřeným ohněm. Konzumovat alkoholické nápoje či jiné omamné látky. Zákaz vstupu podnapilým osobám. Vnášet pití ve skleněných nebo jinak rozbitných obalech. Svévolně manipulovat nebo poškozovat vybavení a dekorace hřiště. Za způsobené škody je návštěvník plně odpovědný. Vodit do prostoru sportovního hřiště psy nebo jiná zvířata. Po skončení aktivity je uživatel povinen: Uklidit veškeré sportovní nářadí na místo k tomu určené.

 

 

 

Tento Ubytovací řád vstoupil v platnosti a účinnost dnem xx.xx.xxxx.

 

Poskytujeme Vám tímto před uzavřením smlouvy o ubytování veškeré informace dle ustanovení § 1811 a § 1820 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“).

Pension Pohoda, jakožto ubytovatel poskytuje ubytovaným hostům následující informace:

Totožnost a kontaktní údaje ubytovatele: Pension Pohoda, IČO:, se sídlem:,, DIČ, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u ………..., adresa pro doručování elektronické pošty: telefonní číslo: hlavní předmět podnikání ubytovatele: poskytování ubytovacích služeb;
označení služby: ubytovatel obstarává pro ubytované hosty ubytování a služby související s ubytováním na základě podmínek uvedených v písemné smlouvě o ubytování;
cena poskytované služby: celková cena za poskytnuté služby je dle platného ceníku. V takto stanovené ceně jsou zahrnuty veškeré daně a poplatky;
způsob platby a způsob plnění: ubytovaný host poskytne veškeré platby sjednané ve smlouvě o ubytování v hotovosti nebo bezhotovostně na bankovní účet ubytovatele, jehož číslo a variabilní symbol ubytovatel ubytovaným hostům sdělí písemně;
náklady na prostředky komunikace na dálku: náklady na prostředky komunikace na dálku určují subjekty poskytující služby prostředků komunikace na dálku a tyto náklady se neliší od základní sazby;
údaj o existenci, způsobu a podmínkách mimosoudního vyřizování stížností spotřebitelů včetně údaje, zda se lze obrátit na orgán dohledu:
ubytovaný host má právo podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je
Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát - oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2
Email: adr@coi.cz
Web: adr.coi.cz
Česká obchodní inspekce je dozorovým orgánem vykonávajícím dohled nad ochranou spotřebitele, postupující podle zákona č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, ve znění pozdějších předpisů, a dalších právních předpisů. Internetová stránka České obchodní inspekce je www.coi.cz.
v souladu s ustanovením § 1837 písmeno j) občanského zákoníku ubytovaným hostům jako spotřebitelům nevzniká právo na odstoupení od smlouvy o ubytování, pokud ubytovatel poskytuje plnění v určeném termínu.
označení členského státu nebo členských států Evropské unie, jejichž právními předpisy se bude řídit vztah mezi ubytovaným hostem a ubytovatelem založený smlouvou o ubytování: Česká republika;
údaj o jazyku, ve kterém bude ubytovaný host s ubytovatelem jednat za trvání smlouvy o ubytování a ve kterém poskytne ubytovaným hostům smluvní podmínky a další údaje: český jazyk;

Další body k případnému doplnění: 

Z bezpečnostních důvodů klient nenechává děti bez dozoru v objektu ani v jeho bezprostřední blízkosti
Každý ubytovaný je povinen seznámit se s tímto řádem a dodržovat jej.
Znečistí-li host jakoukoliv místnost tak, že musí být očištěna, je rovněž povinen zaplatit škodu určenou správou penzionu.
V případě, že host závažným způsobem poruší ubytovací řád (např. porušení nočního klidu, porušení zásad slušného chování a soužití v ubytovacích zařízeních apod.), má majitel nebo provozní penzionu právo ukončit ubytování hosta.
Porušení zákazu kouření uvnitř penzionu pod peněžitou pokutou xxxx,-Kč
 Pohyb v zařízení na vlastní nebezpečí. Je třeba si uvědomit nebezpečí úrazu na schodišti (opatřeno kobercem proti uklouznutí),na mokrém povrchu (pokud bude podlaha čímkoli politá nebo zmočena, ohlaste provozovateli), úrazu elektrickým proudem.
Při pobytu s dětmi je třeba dbát zvýšené opatrnosti- nenaklánět se z oken, nesahat na horké spotřebiče, ostré předměty, pozor na horkou vodu! Nesahat na krbová kamna, pokud se v nich topí. Nesušit oděv na radiátorech. Pozor na skleněné výplně dveří- při rozbití hrozí nebezpečí poranění sklem.
V případě požáru jsou v objektu viditelně označeny únikové cesty- označení směru únikových východů, součástí vybavení pokojů a společenských prostor je instalace signalizace- poplachový hlásič kouře. Na dobře přístupných a viditelných místech je penzion vybaven přenosnými hasicími přístroji. Hasicí přístroje použijte pouze při požáru!!!! Jakékoliv poškození nebo dokonce použití hasicích přístrojů v jiných situacích (nedbalost, vandalství, přístup dětí..), bude nutno uhradit. To znamená úhrada nového hasicího přístroje a nákladů na čištění prostor.
V případě že host nastoupí po smluveném termínu, nebo nastoupí méně osob, hradí celý rezervovaný pobyt.
 V případě ztráty klíče od pokoje uhradí host náklady související s jejich celkovou výměnou (včetně klíčové vložky), bezpečnostní zámek od vchodových dveří.
K parkování je možno využít vyhrazená parkovací místa před penzionem zdarma.

 

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ (GDPR)

Vážení klienti, odběratelé novinek, návštěvníci našich webových stránek - jste zároveň těmi, jejichž osobní údaje zpracováváme a zároveň zodpovídáme za jejich ochranu a zabezpečení.

Prosím, seznamte se s ochranou osobních údajů, zásadami a právy, které máte v souvislosti s GDPR (Nařízení o ochraně osobních údajů). 

Kdo je správce?
Naše společnost je právnickou osobou - Blanka Albrechtová, IČO 74655744, se sídlem vMalá Morávka 58, PSČ 79336, provozujeme  webové  stránky www.pohodapension.cz.

Vaše osobní údaje zpracováváme jako správce, tzn. určujeme, jak budou osobní údaje zpracovávány a za jakým účelem, po jak dlouhou dobu a vybíráme případné další zpracovatele, kteří nám se zpracováním budou pomáhat. 

Kontaktní údaje
Pokud se na nás  budete chtít v průběhu zpracování obrátit, můžete nás kontaktovat na e-mailu: POHODA.JESENIKY@POST.CZ

Prohlášení
Prohlašujeme, že jako správce vašich osobních údajů splňujeme veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR, a tedy že:

Budeme zpracovávat vaše osobní údaje jen na základě platného právního důvodu, a to především oprávněného zájmu, plnění smlouvy, zákonné povinnosti či uděleného souhlasu, plníme dle článku 13 GDPR informační povinnost ještě před zahájením zpracování osobních údajů, umožníme  vám a budeme vás podporovat v uplatňování a plnění vašich práv podle zákona o ochraně osobních údajů a GDPR. 

Rozsah osobních údajů a účely zpracování
Zpracováváme osobní údaje, které nám svěříte sami, a to z následujících důvodů (pro naplnění těchto účelů):

poskytování služeb, plnění smlouvy Vaše osobní údaje uchováváme v rozsahu: jméno a příjmení, telefon a e-mail nezbytně potřebujeme k plnění smlouvy (např. k vaší rezervaci na masáž/wellness/sportoviště/lekci/seminář/akci/kurz, k zaslání  či telefonickému hovoru  s informací k masáži/wellness/sportování/lekci/semináři/akci/kurzu atd.).
Vaše osobní údaje pro váš pobyt v Pensionu Pohoda uchováváme v rozsahu: doba ubytování, účel pobytu, jméno a příjmení, adresu místa trvalého pobytu nebo místa trvalého bydliště v zahraničí, číslo občanského průkazu nebo cestovního dokladu fyzické osoby, e-mail, který nezbytně potřebujeme k plnění smlouvy (např. k rezervaci pobytu, masáže, k zaslání bližších informací  atd.).
Tyto informace jsme jako jako ubytovatel podle § 3 odst. 4 zákona o místních poplatcích povinni vést v písemné podobě v evidenční knize, kterou uchováváme po dobu 6 let od provedení posledního zápisu. 
Pokud jde o cizince, je povinnost evidovat jejich osobní údaje v domovní knize stanovena ubytovateli § 101 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů (dále jen „zákon o pobytu cizinců“). Rozsah údajů zapisovaných do domovní knihy je tímto ustanovením vymezen takto: jméno a příjmení ubytovaného cizince, den, měsíc a rok narození, státní občanství, číslo cestovního dokladu, počátek a konec ubytování. Domovní kniha je pro účely kontroly policií, podle § 101 odst. 2 tohoto zákona, vedena v písemné podobě, digitalizovaná podoba je pro účely kontroly vyloučena. Postupuje-li ubytovatel v souladu s těmito ustanoveními, provádí zpracování osobních údajů stanovené zvláštním zákonem, pro které není třeba souhlasu subjektu údajů a které nepodléhá oznamovací povinnosti podle § 16 zákona o ochraně osobních údajů.
Jste-li zákazníky, vaše osobní údaje (fakturační údaje) nezbytně potřebujeme, abychom vyhověli zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci daňových dokladů.
Marketing – zasílání pozvánek a novinekVaše osobní údaje (e-mail a jméno a příjmení) využívám za účelem přímého marketingu – zasílání obchodních sdělení. Jste-li našimi zákazníky, děláme tak z oprávněného zájmu, neboť důvodně předpokládáme, že vás naše novinky zajímají, a to po dobu 2 let od poslední objednávky. Pokud nejste našimi  zákazníky, zasíláme vám newslettery jen na základě vašeho souhlasu, po dobu 2 let od udělení. V obou případech můžete tento souhlas odvolat použitím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu tak, že odpovíte na daný email a do předmětu napíšete NE.
Fotografická dokumentace - Živé akce, např. pravidelné lekce, akce a semináře
Vaše osobní údaje si ponecháváme po dobu běhu promlčecích lhůt, pokud zákon nestanoví delší dobu k jejich uchování nebo jsme v konkrétních případech neuvedli jinak.

Cookies - zásady používání 
Cookies, což jsou malá množství dat, která naše servery posílají vašemu počítači a která umožňují lepší využití našich serverů a přizpůsobení jejich obsahu vašim potřebám.

Cookies používá téměř každá internetová stránka na světě. Cookies zvyšují uživatelskou přívětivost opakovaně navštívené internetové stránky, a proto jsou pro vás užitečné. Pokud pro návštěvu našich internetových stránek použijete stejný počítač a stejný internetový prohlížeč, cookies pomáhají vašemu počítači zapamatovat si navštívené stránky a vaše nastavení stránek.

Prostřednictvím našich webových stránek mohou být ve vašem počítači ukládány také cookies provozovatelů reklamních systémů, které jsou na našich stránkách provozovány. V rámci remarketingu využívá naše společnost také systémy Google, Facebook, Seznam. Data z remarketingu používáme výhradně k segmentaci návštěvníků za účelem doručení relevantnějšího reklamního sdělení. Segmenty jsou vytvořeny na základě několika obecných vzorců chování návštěvníků.

Standardní webové prohlížeče (Safari, Internet Explorer, Firefox, Google Chrome apod.) podporují správu cookies. V rámci nastavení prohlížečů můžete jednotlivé cookies ručně mazat, blokovat či zcela zakázat jejich použití, lze je také blokovat nebo povolit jen pro jednotlivé internetové stránky. Pro detailnější informace prosím použijte nápovědu vašeho prohlížeče. Pokud bude mít váš prohlížeč použití cookies povoleno, budeme vycházet z toho, že souhlasíte s využíváním standardních cookies ze strany našich serverů.

Cookies nevyužíváme k jiným než čistě technickým účelům, nespojujeme údaje získané díky nim s jakýmikoliv jinými údaji a pracujeme s cookies tak, že neumožňují identifikovat konkrétní osoby.

Existují dočasné cookies a trvalé cookies. Dočasné jsou uloženy ve vašem počítači jen do ukončení prohlížeče.  Dočasné cookies umožňují uchovávání informací při přecházení z jedné webové stránky na druhou a odstraňují potřebu opakovaného zadávání některých údajů. Trvalé cookies pomáhají identifikovat váš počítač, jestliže znovu navštívíte náš web, ale neumožňují jakkoliv identifikovat vás osobně. Trvalé cookies umožňují přizpůsobovat naše stránky vašim zájmům, ale nemůžeme jakkoliv identifikovat vás osobně a příslušná data ukládáme zcela anonymizovaně a nespojujeme je s jakýmikoliv jinými daty.

Zabezpečení a ochrana osobních údajů
Chráníme osobní údaje v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje. Chráníme je, jako kdyby byly naše vlastní. Přijali jsme a udržujeme veškerá možná (aktuálně známá) technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení vašich osobních údajů.

Předávání dat mimo Evropskou unii
Veškeré zpracování osobních údajů bude prováděno na území EU.

Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů
V souvislosti s ochranou osobních údajů máte řadu práv. Pokud budete chtít některého z těchto práv využít, prosím, kontaktujte nás prostřednictvím e-mailu: POHODA.JESENIKY@POST.CZ

Máte právo na informace, které je plněno již touto informační stránkou se zásadami zpracování osobních údajů.

Díky právu na přístup k osobním údajům nás můžete kdykoli vyzvat a my vám doložíme ve lhůtě 30 dní, jaké vaše osobní údaje zpracováváme a proč.

Pokud se u vás něco změní nebo shledáte své osobní údaje neaktuální nebo neúplné, máte právo na doplnění a změnu osobních údajů.

Právo na omezení zpracování můžete využít, pokud se domníváte, že zpracováváme vaše nepřesné údaje, domníváte se, že provádíme zpracování nezákonně, ale nechcete všechny údaje smazat nebo pokud jste vznesl námitku proti zpracování.

Právo na přenositelnost
Pokud byste chtěli své osobní údaje vzít a přenést k někomu jinému, budeme postupovat stejně jako při využití práva na přístup – jen s tím rozdílem, že vám informace dodáme ve strojově čitelné podobě. Tady potřebujeme alespoň 90 dní.

Právo na výmaz (být zapomenut/a)
Vaším dalším právem je právo na výmaz (být zapomenut/a). Nechceme na vás zapomenout, ale pokud si to budete přát, máte na to právo. V takovém případě vymažeme veškeré vaše osobní údaje ze svého systému i ze systému všech dílčích zpracovatelů.

Na zajištění práva na výmaz potřebujeme 90 dní.

V některých případech jsme vázáni zákonnou povinností, a např. musím evidovat vystavené daňové doklady po lhůtu stanovenou zákonem. V tomto případě tedy smažu všechny takové osobní údaje, které nejsou vázány jiným zákonem. O dokončení výmazu vás budeme informovat na e-mail.

Stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů
Pokud máte pocit, že s vašimi údaji nezacházím v souladu se zákonem, máte právo se se svou stížností kdykoli obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Budeme moc rádi, pokud nejprve budete o tomto podezření informovat  nás, abychom s tím mohli něco udělat a případné pochybení napravit. 

Odhlášení ze zasílání newsletterů a obchodních sdělení
E-maily s nabídkami, informacemi a službami vám zasíláme, jste-li náš zákazník, na základě našeho oprávněného zájmu.

Pokud zákazníkem ještě nejste, posíláme vám je jen na základě vašeho souhlasu. V obou případech můžete ukončit odběr těchto e-mailů odpovědí a uvedením NE v předmětu emailu. 

Mlčenlivost
Dovolujeme si Vás ujistit, že všichni, kteří budou zpracovávat Vaše osobní údaje, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení Vašich osobních údajů. Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů s námi. Bez vašeho souhlasu nebudou vaše osobní údaje vydány žádné jiné třetí straně.